Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 24 juni 2019 – Centralskattenämnden

(Mål C-480/19)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i det nationella målet

Klagande: E

Motpart: Centralskattenämnden

Tolkningsfrågan

Ska artiklarna 63 och 65 FEUF tolkas så att de utgör hinder för en nationell tolkning som innebär att inkomst som en fysisk person med hemvist i Finland uppbär från ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som bildats på associationsrättslig grund i en annan medlemsstat i unionen i den mening som avses i fondföretagsdirektivet 2009/65/EG1 (fondföretag i form av ett investeringsbolag) inom ramen för inkomstbeskattningen inte likställs med inkomst som uppbärs från en finsk värdepappersfond som bildats på kontraktsrättslig grund i den mening som avses i nämnda direktiv (kontraktsrättsligt fondföretag), eftersom den rättsliga formen hos fondföretaget i den andra medlemsstaten inte motsvarar den rättsliga strukturen hos värdepappersfonder i hemviststaten?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 2009, s. 32).