Language of document :

Жалба, подадена на 19 декември 2018 г. от Хасковска търговско-промишлена палата срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 25 октомври 2018 г. по дело T-122/17 — Девин/EUIPO — Хасково

(Дело C-800/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Хасковска търговско-промишлена палата (представители: Ив. Пакиданска и Д. Димитрова, адвокати)

Други страни в производството: „Девин“ АД, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 11 юли 2019 г. Съдът (девети състав) отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна и осъжда Хасковска търговско-промишлена палата да заплати направените от нея съдебни разноски.

____________