Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 19. decembrī Haskovo Chamber of Commerce and Industry iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 25. oktobra spriedumu lietā T-122/17 Devin/EUIPO – Haskovo

(Lieta C-800/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (pārstāvji: I. Pakidanska un D. Dimitrova, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Devin AD, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 11. jūlija rīkojumu Tiesa (devītā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu un nosprieda, ka Haskovo Chamber of Commerce and Industry ir jāsedz savi tiesāšanas izdevumi.

____________