Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 25 października 2018 r. w sprawie T-122/17, Devin/EUIPO – Haskovo, wniesione w dniu 19 grudnia 2018 r. przez Haskovo Chamber of Commerce and Industry

(Sprawa C-800/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (przedstawiciele: I. Pakidanska i D. Dimitrova, advokati)

Druga strona postępowania: Devin AD, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (dziewiąta izba) orzekł, że odwołanie zostaje odrzucone w części jako oczywiście niedopuszczalne, a w części jako oczywiście bezzasadne oraz że Haskovo Chamber of Commerce and Industry pokrywa własne koszty.

____________