Language of document :

Överklagande ingett den 19 december 2018 av Haskovo Chamber of Commerce and Industry av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 25 oktober 2018 i mål T-122/17, Devin mot EUIPO - Haskovo

(Mål C-800/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (ombud: I. Pakidanska och D. Dimitrova, advokati)

Övriga parter i målet: Devin AD, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

EU-domstolen (nionde avdelningen) har genom beslut av den 11 juli 2019 ogillat överklagandet, eftersom det är uppenbart att det delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat, samt fastställt att Haskovo Chamber of Commerce and Industry ska bära sina rättegångskostnader.

____________