Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Erding (Германия), постъпило на 28 май 2019 г. — E. M., M. S./Eurowings GmbH

(Дело C-414/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Erding

Страни в главното производство

Ищци: E. M., M. S.

Ответник: Eurowings GmbH

Преюдициален въпрос

При въздушен превоз, който се състои от повече сегменти, следва ли при определяне на разстоянието по член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261//20041 да се вземе предвид първият междинен полет, който не е засегнат от настъпил при свързващия полет инцидент?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).