Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. maijā iesniedza Amtsgericht Erding (Vācija) – E. M., M. S./Eurowings GmbH

(Lieta C-414/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Erding

Pamatlietas puses

Prasītāji: E. M., M. S.

Atbildētāja: Eurowings GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai, nosakot attālumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 7. panta 1. punktu, tāda lidojuma gadījumā, kas sastāv no vairākiem posmiem, ir jāņem vērā arī tie iepriekšējie savienotie reisi, kurus nav skāris traucējums, kas radies tiem sekojošajā reisā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).