Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Erding (Niemcy) w dniu 28 maja 2019 r. – E.M., M.S. / Eurowings GmbH

(Sprawa C-414/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Erding

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: E.M., M.S.

Strona pozwana: Eurowings GmbH

Pytanie prejudycjalne

Czy przy określaniu odległości w świetle art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) 261/20041 w przypadku połączenia lotniczego składającego się z kilku odcinków należy uwzględnić również loty łączone poprzedzające, na które nie miało wpływu zakłócenie, jakie wystąpiło na etapie kolejnego lotu łączonego?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1).