Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Erding (Nemecko) 28. mája 2019 – E. M., M. S./Eurowings GmbH

(vec C-414/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Erding

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: E. M., M. S.

Žalovaná: Eurowings GmbH

Prejudiciálna otázka

Zohľadnia sa v prípade leteckého spojenia pozostávajúceho z viacerých častí pri stanovovaní vzdialenosti podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) 261/20041 aj tranzitné lety, ktoré neboli dotknuté poruchou týkajúcou sa prípojného letu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).