Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Erding (Tyskland) den 28 maj 2019 – E. M., M. S. mot Eurowings GmbH

(Mål C-414/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Erding

Parter i det nationella målet

Kärande: E. M., M. S.

Svarande: Eurowings GmbH

Tolkningsfråga

När det gäller en flygförbindelse som består av flera etapper, ska även en inledande flygning som inte påverkas av en störning som uppstod i en anslutningsflygning ingå i beräkningen av avståndet i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 261 / 20041 ?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).