Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 1 юли 2019 г. — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC и Google Austria GmbH

(Дело C-500/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Ответници: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 14, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че операторът на платформа за онлайн споделяне на видеоклипове като доставчик на хостинг услуги играе активна роля, която води до неприлагане на освобождаването от отговорност, когато в допълнение към предоставянето на място за съхранение на чуждо съдържание, предоставя или предлага на ползвателя следните допълнителни дейности:

–    предлагане на видео материали по тематични области,

–    улесняване на търсенето на заглавия или съдържание от посетителите чрез електронно съдържание, при което ползвателят може да посочи данни за заглавие или съдържание,

–    предоставяне на онлайн информация относно използването на услугата („помощ“),

–    ако ползвателят е съгласен, качените от него видеоклипове да се свържат с реклама (без да се саморекламират от оператора на платформата) след избор на целевата група от ползвателя?

В съответствие ли е с член 11, първо изречение от Директива 2004/48/ЕО2 национална правна уредба, съгласно която задължението за въздържане на доставчик на хостинг услуги (посредник) с активна роля като помагач на извършено от ползвател нарушение на права е налице само при условие че помагачът съзнателно е съдействал за нарушението на правата от ползвателя, или тази разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че държавите членки не могат да обуславят исковете от носителите на права за преустановяване на нарушения срещу помагачите от съзнателно съдействие за нарушението на правата от ползвателя?

Трябва ли членове 12—14 от Директива 2000/31/ЕО относно отговорността на посредниците да се преценяват като хоризонтални ограничения на отговорността, които са в полза за всеки посредник с неутрална роля, дори ако от гледна точка на авторските права дейността му следва да се класифицира като извършено от самия него публично разгласяване?

Трябва ли член 14, параграф 3 (както и член 12, параграф 3 и член 13, параграф 2) от Директива 2000/31/ЕО, член 8, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО3 и член 11, трето изречение от Директива 2004/48/ЕО да се тълкуват в смисъл, че доставчик на хостинг услуги (посредник) с неутрална роля също има възможност за освобождаване от отговорност по член 14, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО и при предявен срещу него иск за преустановяване на нарушение, и поради това съдебно разпореждане за преустановяване на нарушение срещу такъв посредник е допустимо само когато той има сведения за незаконна дейност или информация, или такова съдебно разпореждане за преустановяване на нарушение е допустимо и когато след конкретно предупреждение доставчикът на хостинг услуги не отстрани незабавно или не спре съдържанието, за което се твърди, че нарушава права, и нарушението на правата се установи в съдебното производство?

____________

1     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).

2     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).

3     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 2001 г., стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).