Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 1. července 2019 – Puls 4 TV GmbH & Co. KG v. YouTube LLC a Google Austria GmbH

(Věc C-500/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Předběžné otázky

1.     Je třeba článek 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES1 vykládat v tom smyslu, že provozovatel internetové platformy pro sdílení videosouborů jakožto poskytovatel hostingových služeb převezme aktivní roli, která vede ke ztrátě možnosti dovolat se ustanovení o omezené odpovědnosti, tím, že uživateli vedle poskytnutí prostoru pro uložení jím nahraného obsahu poskytne či nabídne i následující doprovodné funkce:

–    doporučování videí podle tematických okruhů;

–    usnadnění vyhledávání pro návštěvníky pomocí elektronického obsahu na základě informací vztahujících se k názvu nebo obsahu videosouboru, které může zadat uživatel;

–    zpřístupnění online pokynů vztahujících se k používání služby („Nápověda“);

–    pokud s tím uživatel souhlasí, propojení videosouboru nahraného uživatelem s reklamou (nikoli však vlastní reklamou provozovatele platformy) podle cílové skupiny zvolené uživatelem?

2.     Je vnitrostátní právní úprava, podle které se na poskytovatele hostingových služeb (zprostředkovatele), který aktivně přispívá k porušování práv ze strany uživatelů svých služeb jako pomocník, vztahuje povinnost zdržet se protiprávního jednání pouze za předpokladu, že porušování práv ze strany daného uživatele vědomě podporoval, v souladu s první větou článku 11 směrnice 2004/48/ES2 , nebo je uvedené ustanovení třeba vykládat v tom smyslu, že členské státy nesmějí podmínit nároky nositelů práv vůči pomocníkům na zdržení se protiprávního jednání tím, že pomocník musí předmětné porušení práva ze strany uživatele vědomě podporovat?

3.     Je třeba ustanovení článků 12 až 14 směrnice 2000/31/ES týkající se odpovědnosti zprostředkovatelů vyhodnotit jako horizontální právní předpisy o omezené odpovědnosti, které se vztahují na každého zprostředkovatele vystupujícího v neutrální roli, i v případě, že se jeho činnost má z hlediska autorského práva klasifikovat jako sdělování díla veřejnosti jím samotným?

4.     Je třeba vykládat čl. 14 odst. 3 směrnice 2000/31/ES (a rovněž i čl. 12 odst. 3 a čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice), čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/29/ES3 a třetí větu čl. 11 směrnice 2004/48/ES v tom smyslu, že se poskytovatel hostingových služeb (zprostředkovatel), který vystupuje v neutrální roli, může dovolat ustanovení čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES o omezené odpovědnosti i v případě, že je vůči němu vznesen nárok na zdržení se protiprávního jednání, a vydání soudního příkazu nařizujícího takovému zprostředkovateli, aby se daného protiprávního jednání zdržel, je tudíž rovněž přípustné jen v případě, že byl s protiprávní činností nebo informací účinně seznámen, nebo je přípustné vydat takovýto soudní příkaz již tehdy, pokud poskytovatel hostingových služeb po obdržení konkrétního upozornění neprodleně neodstraní nebo nezablokuje obsah, který je podle uvedeného upozornění protiprávní, a v soudním řízení vyjde najevo, že k porušení práva skutečně došlo?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví. (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45).

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10).