Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 1. juli 2019 – Puls 4 TV GmbH & Co. KG mod YouTube LLC og Google Austria GmbH

(Sag C-500/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Sagsøgte: YouTube LLC og Google Austria GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF 1 fortolkes således, at udbyderen af en onlinevideoplatform i sin egenskab af host service provider indtager en aktiv rolle, der medfører, at ansvarsfritagelsen fortabes, når den pågældende foruden at stille lagerplads til rådighed for fremmed indhold udfører eller tilbyder brugeren følgende sekundære ydelser:

–    forslag til videoer efter emneområder

–    lettelse af søgningen for besøgende efter titel- eller indholdsoplysninger gennem en elektronisk indholdsfortegnelse, idet brugeren kan fastlægge titel- eller indholdsoplysningerne

–    tilrådighedsstillelse af onlineoplysninger om brug af tjenesten (»hjælp«)

–    med brugerens samtykke sammenknytning af den af brugeren uploadede video med reklame (dog ikke platformoperatørens egen reklame) efter brugerens valg af målgruppe?

Er en national retstilstand, hvorefter en host service providers (formidlers) undladelsespligt i en aktiv rolle som medhjælper for brugernes rettighedskrænkelser kun består på betingelse af, at medhjælperen bevidst har fremmet brugerens lovovertrædelse, i overensstemmelse med artikel 11, første punktum, i direktiv 2004/48/EF 2 , eller skal denne bestemmelse fortolkes således, at medlemsstaterne ikke må gøre rettighedshavernes søgsmål med påstand om nedlæggelse af forbud over for medhjælpere betinget af, at disse bevidst har fremmet brugerens rettighedskrænkelse?

Skal bestemmelserne i artikel 12-14 i direktiv 2000/31/EF om formidleransvar bedømmes som horisontale ansvarsbegrænsninger, som kommer enhver formidler i en neutral rolle til gode, også i tilfælde, hvor den pågældendes aktivitet ophavsretligt skal kvalificeres som en overføring til almenheden, som den pågældende selv har begået?

Skal artikel 14, stk. 3 (også artikel 12, stk. 3, og artikel 13, stk. 2) i direktiv 2000/31/EF, artikel 8, stk. 3, i direktiv 2001/29/EF 3 og artikel 11, tredje punktum, i direktiv 2004/48/EF fortolkes således, at en host service provider (formidler) i en neutral rolle nyder godt af ansvarsfritagelsen i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF også i forbindelse med et søgsmål med påstand om nedlæggelse af forbud, som er rejst mod den pågældende, og er et forbud nedlagt af en domstol over for en sådan formidler derfor kun tilladt, når han har faktisk kendskab til den ulovlige aktivitet eller information, eller er et sådant forbud nedlagt af en domstol allerede tilladt, når host service provideren efter en konkret opfordring ikke omgående fjerner eller hindrer adgangen til det indhold, som hævdes at være rettighedskrænkende, og rettighedskrænkelsen fastslås i retssagen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8.6.2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elektronisk handel«) (EFT 2000 L 178, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45)

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT 2001, L 167, s. 10)