Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 1.7.2019 – Puls 4 TV GmbH & Co. KG v. YouTube LLC ja Google Austria GmbH

(asia C-500/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Revision-menettelyn vastapuolet: YouTube LLC ja Google Austria GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2000/31/EY1 14 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että internetissä olevan videonjakoalustan ylläpitäjä ottaa tallennuspalvelun tarjoajana aktiivisen roolin, joka johtaa vastuuvapauden menettämiseen, silloin, kun se ulkoisille sisällöille tarkoitetun tallennustilan saataville asettamisen lisäksi tuottaa tai tarjoaa palvelun käyttäjälle seuraavia liitännäistoimintoja:

–    videoehdotukset aihepiireittäin;

–    sähköinen sisällysluettelo, joka helpottaa vierailijoiden tekemiä hakuja otsikon tai sisällön perusteella ja johon käyttäjä voi määrittää otsikko- tai sisältötietoja;

–    palvelun käyttöä koskevien verkko-ohjeiden (”Ohje”) saataville asettaminen;

–    mainosten (ei kuitenkaan alustan ylläpitäjän omien mainosten) liittäminen käyttäjän lataamiin videoihin käyttäjän valitseman kohderyhmän mukaan, kun käyttäjä antaa siihen suostumuksensa?

Onko kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan tallennuspalvelun tarjoajalla (välittäjällä) on aktiivisessa roolissa toimivana avunantajana pidättäytymisvelvoite suhteessa oikeudenloukkauksiin, joihin palvelun käyttäjät syyllistyvät, vain sillä edellytyksellä, että avunantaja on tietoisesti edistänyt käyttäjän tekemää oikeudenloukkausta, yhteensopiva direktiivin 2004/48/EY2 11 artiklan ensimmäisen virkkeen kanssa, vai onko kyseistä säännöstä tulkittava siten, että jäsenvaltiot eivät saa asettaa kieltokanteiden, joita oikeudenhaltijat nostavat avunantajia vastaan, edellytykseksi käyttäjien tekemien oikeudenloukkausten tietoista edistämistä?

Onko direktiivin 2000/31/EY 12–14 artiklan säännöksiä, jotka koskevat välittäjän vastuuta, arvioitava horisontaalisina vastuunrajoituksina, jotka ovat jokaisen neutraalissa roolissa olevan välittäjän käytettävissä myös silloin, kun sen toiminta on tekijänoikeudellisesti luokiteltava itsenäiseksi yleisölle välittämiseksi?

Onko direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 3 kohtaa (myös 12 artiklan 3 kohtaa ja 13 artiklan 2 kohtaa), direktiivin 2001/29/EY3 8 artiklan 3 kohtaa ja direktiivin 2004/48/EY 11 artiklan kolmatta virkettä tulkittava siten, että neutraalissa roolissa oleva tallennuspalvelun tarjoaja (välittäjä) voi vedota direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 1 kohdassa säädettyyn vastuuvapauteen myös silloin, kun sitä vastaan on nostettu kieltokanne, ja onko kieltotuomio tällaista välittäjää vastaan näin ollen sallittu vain siinä tapauksessa, että välittäjällä on ollut tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista, vai onko tällainen kieltotuomio sallittu silloinkin, kun tallennuspalvelun tarjoaja ei konkreettisen kehotuksen jälkeen viipymättä poista laittomiksi väitettyjä sisältöjä tai estä niihin pääsyä, ja loukkauksen toteava oikeuden päätös on tehty?

____________

1 Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (EYVL 2000, L 178, s. 1).

2 Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45).

3 Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL 2001, L 167, s. 10).