Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2019. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Puls 4 TV GmbH & Co. KG kontra YouTube LLC, Google Austria GmbH

(C-500/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Ellenérdekű felek: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2000/31/EK irányelv1 14. cikkének (1) bekezdését, hogy valamely online videóplatform üzemeltetője mint tárhelyszolgáltató a felelősségi privilégium elvesztését eredményező tevőleges szerepet vállal azáltal, hogy az idegen tartalmak számára biztosított tárhelyek rendelkezésre bocsátása mellett a következő kiegészítő tevékenységeket végzi vagy nyújtja a felhasználónak:

videókra tett javaslatok témakörök szerint;

a keresés megkönnyítése a látogatók számára cím- vagy tartalmi adatok szerint elektronikus tartalomjegyzékkel, minek során a felhasználó megadhatja a cím- vagy tartalmi adatokat;

a szolgáltatás használatára vonatkozó online útmutató rendelkezésre bocsátása („Súgó”);

a felhasználó hozzájárulása esetén a felhasználó által feltöltött videók reklámmal (mindazonáltal nem a platformüzemeltető saját reklámjával) való összekapcsolása a célcsoportnak a felhasználó által történő kiválasztása alapján?

Összhangban áll-e a 2004/48/EK irányelv2 11. cikkének első mondatával az olyan nemzeti jogi helyzet, amely szerint a felhasználója által elkövetett jogsértésben közreműködőként tevőleges szerepet vállaló tárhelyszolgáltató (közvetítő szolgáltató) valamely cselekménytől való tartózkodásra irányuló kötelezettsége csak azzal a feltétellel áll fenn, hogy a közreműködő tudatosan előmozdította a felhasználó által elkövetett jogsértést, vagy úgy kell értelmezni az irányelv e rendelkezését, hogy a tagállamok a jogosultaknak a közreműködőkkel szembeni, eltiltásra vonatkozó jogát nem tehetik függővé a felhasználó által elkövetett jogsértés tudatos előmozdításától?

A felelősség olyan horizontális korlátozásaként kell-e értékelni a 2000/31/EK irányelv 12–14. cikkében foglalt, a közvetítő szolgáltatók felelősségéről szóló rendelkezéseket, amely akkor is megillet minden, semleges szerepet játszó közvetítő szolgáltatót, ha a tevékenységét a szerzői jog szerint saját maga által végzett nyilvánossághoz közvetítésnek kell minősíteni?

Úgy kell-e értelmezni a 2000/31/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdését (12. cikkének (3) bekezdését és 13. cikkének (2) bekezdését is), valamint a 2001/29/EK irányelv3 8. cikkének (3) bekezdését és a 2004/48/EK irányelv 11. cikkének harmadik mondatát, hogy a semleges szerepet játszó tárhelyszolgáltatót az ellene indított eltiltás iránti kereset esetén is megilleti a 2000/31/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése szerinti felelősségi privilégium, és ennélfogva az ilyen közvetítő szolgáltatóval szemben elrendelt bírósági eltiltás is csak akkor megengedett, ha a közvetítő szolgáltatónak tényleges tudomása van jogellenes tevékenységről vagy információról, vagy az ilyen bírósági eltiltó rendelkezés már akkor megengedett, ha a tárhelyszolgáltató konkrét felszólítást követően nem távolítja el vagy tiltja le haladéktalanul a jogsértőként kifogásolt tartalmakat, és a bírósági eljárásban beigazolódik a jogsértés?

____________

1 A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL 2000. L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet, 399. o.).

2 A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.).

3 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.).