Language of document :

2019 m. liepos 1 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Puls 4 TV GmbH & Co. KG / YouTube LLC ir Google Austria GmbH

(Byla C-500/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Kitos kasacinio proceso šalys: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2000/31/EB1 14 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad internetinės vaizdo įrašų platformos operatorius, kaip prieglobos paslaugų teikėjas, be internetinių saugyklų kitų asmenų turiniui saugoti, papildomai naudotojui siūlydamas ar atlikdamas toliau nurodytus veiksmus, atlieka aktyvų vaidmenį, dėl kurio nustoja būti taikomas atsakomybės apribojimas:

–    vaizdo įrašų siūlymas pagal temas;

–    paieškos pagal pavadinimo ar turinio elementus palengvinimas lankytojams pateikiant elektroninį turinį, kai naudotojas gali nurodyti pavadinimo ar turinio elementus;

–    internetiniai patarimai, kaip naudotis paslauga („Pagalba“);

–    naudotojui sutikus, naudotojo įkeltų vaizdo įrašų susiejimas su reklama (tiesa, ne platformos operatoriaus savireklama) pagal naudotojo pasirinktą tikslinę grupę?

2.    Ar nacionalinė teisinė padėtis, kai prieglobos paslaugos teikėjo (tarpininko) pareiga nutraukti neteisėtus veiksmus, susijusius su aktyviu vaidmeniu padedant naudotojams daryti teisės pažeidimus, taikoma tik tuo atveju, jei padėjėjas sąmoningai prisidėjo prie naudotojo daromo teisės pažeidimo, yra suderinama su Direktyvos 2004/48/EB2 11 straipsnio pirmu sakiniu, ar šią nuostatą reikia aiškinti taip, kad valstybės narės neturi teisės teisių turėtojo reikalavimų, kad padėjėjas nutrauktų neteisėtus veiksmus, susieti su sąmoningos pagalbos naudotojui darant teisės pažeidimą sąlyga?

3.    Ar Direktyvos 2000/31/EB 12-14 straipsnių nuostatos, reglamentuojančios tarpininkų atsakomybę, yra vertintinos kaip horizontalūs atsakomybės apribojimai, kuriais kiekvienas neutralų vaidmenį atliekantis tarpininkas gali pasinaudoti taip pat tada, kai jo veikla autorių teisių atžvilgiu kvalifikuotina kaip jo paties atliktas viešas paskelbimas?

4.    Ar Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnio 3 dalį (taip pat ir 12 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį), Direktyvos 2001/29/EB 8 straipsnio 3 dalį ir Direktyvos 2004/48/EB 11 straipsnio trečią sakinį reikia aiškinti taip, kad neutralų vaidmenį atliekančio prieglobos paslaugų teikėjo (tarpininko) atsakomybė pagal Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnio 1 dalį ribojama ir jam pareikšto reikalavimo nutraukti neteisėtus veiksmus atveju, todėl teismo nurodymas tokiam tarpininkui nutraukti neteisėtus veiksmus yra leistinas tik tada, kai tarpininkas turi faktinių žinių apie neteisėtą veiklą ar informaciją, ar toks teismo nurodymas nutraukti neteisėtus veiksmus yra leistinas jau tada, kai prieglobos paslaugų teikėjas po konkretaus įspėjimo nedelsdamas nepašalina arba neužblokuoja turinio, kuris įspėjime nurodomas kaip pažeidžiantis autorių teises, o teisės pažeidimas yra patvirtinamas teismo proceso metu?

____________

1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).

2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).