Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 1. júla 2019 – Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC und Google Austria GmbH

(vec C-500/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Odporkyne v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES1 vykladať v tom zmysle, že prevádzkovateľ online videoplatformy ako poskytovateľ hostingu preberá aktívnu úlohu, ktorá vedie k zániku obmedzenia zodpovednosti, tým, že popri poskytovaní úložného priestoru pre cudzí obsah vykonáva alebo ponúka používateľovi nasledujúce vedľajšie činnosti:

–    navrhovanie videí podľa tematických oblastí,

–    uľahčovanie vyhľadávania pre návštevníkov podľa údajov o názve alebo obsahu prostredníctvom elektronického obsahového registra, pričom používateľ môže zadať údaje o názve alebo obsahu,

–    poskytovanie online pokynov týkajúcich sa používania služby (ďalej len „pomoc“),

–    so súhlasom používateľa prepojenie videí nahraných používateľom s reklamou (pričom však nejde o vlastnú reklamu prevádzkovateľa platformy) podľa výberu cieľovej skupiny používateľom?

Je vnútroštátny právny stav, podľa ktorého má poskytovateľ hostingu (sprostredkovateľ), ktorý zohráva aktívnu úlohu ako pomocník pri porušovaní práv, ktorého sa dopúšťajú jeho používatelia, povinnosť zdržať sa konania len za predpokladu, že pomocník vedome podporoval porušovanie práv zo strany používateľa, v súlade s článkom 11 prvou vetou smernice 2004/48/ES2 , alebo sa má toto ustanovenie vykladať v tom zmysle, že členské štáty nesmú podmieniť nároky vlastníkov práv na zdržanie sa konania voči pomocníkom vedomým podporovaním porušovania práv zo strany používateľa?

Majú sa pravidlá uvedené v článku 12 až 14 smernice 2000/31/ES, ktoré sa týkajú zodpovednosti sprostredkovateľov, posudzovať ako horizontálne obmedzenia zodpovednosti, ktoré sa uplatnia na každého sprostredkovateľa, ktorý zohráva neutrálnu úlohu, aj vtedy, keď sa jeho činnosť z hľadiska autorského práva má považovať za verejný prenos, ktorý sprostredkovateľ vykonal sám?

Má sa článok 14 ods. 3 (ako aj článok 12 ods. 3 a článok 13 ods. 2) smernice 2000/31/ES, článok 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES3 a článok 11 tretia veta smernice 2004/48/ES vykladať v tom zmysle že na poskytovateľa hostingu (sprostredkovateľa), ktorý zohráva neutrálnu úlohu, sa uplatní obmedzenie zodpovednosti podľa článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES aj v prípade nároku na zdržanie sa konania, ktorý bol voči nemu uplatnený, a preto je súdny príkaz na zdržanie sa konania voči takému sprostredkovateľovi tiež prípustný len vtedy, keď skutočne vie o nezákonnej činnosti alebo informácii, alebo je taký súdny príkaz na zdržanie sa konania prípustný už vtedy, keď poskytovateľ hostingu po konkrétnej výzve bezodkladne neodstráni alebo nezablokuje obsah, v prípade ktorého sa namieta, že porušuje práva, a v súdnom konaní sa toto porušovanie práv potvrdí?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).