Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 1. julija 2019 – Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC in Google Austria GmbH

(Zadeva C-500/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Revidentka: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Nasprotnici revizije: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

.     Ali je treba člen 14(1) Direktive 2000/31/ES1 razlagati tako, da upravljavec spletne video platforme kot ponudnik gostovanja prevzema aktivno vlogo, zaradi katere izgubi privilegij oprostitve odgovornosti, če poleg nudenja prostora za shranjevanje tujih vsebin opravlja ali uporabniku nudi naslednje spremljevalne dejavnosti:

–    predlaganje videov glede na tematska področja,

–    lajšanje iskanja obiskovalcem po podatkih o naslovu ali vsebini s pomočjo elektronskega kazala, pri čemer lahko podatke o naslovu ali vsebini določi uporabnik,

–    nudenje spletnih napotkov o uporabi te storitve („pomoč“),

–    če uporabnik privoli, povezovanje videa, ki ga je uporabnik naložil, z oglasi (ki pa niso lastni oglasi upravljavca platforme) glede na ciljno skupino, ki jo izbere uporabnik?

2.     Ali je nacionalna pravna ureditev, v skladu s katero za ponudnika gostovanja (posredni ponudnik storitev) v aktivni vlogi pomagača pri kršitvah s strani uporabnikov obstaja dolžnost opustitve samo pod pogojem, da je pomagač uporabniku pri kršitvi zavestno pomagal, skladna s členom 11, prvi odstavek, Direktive 2004/48/ES2 , ali pa je treba to določbo razlagati tako, da države članice pravice imetnikov pravic do vložitve opustitvenega zahtevka zoper pomagače ne smejo pogojevati z zavestno pomočjo uporabniku pri kršitvi?

3.     Ali je treba določbe členov od 12 do 14 Direktive 2000/31/ES o odgovornosti posrednih ponudnikov storitev šteti za horizontalne omejitve odgovornosti, ki jih je deležen vsak posredni ponudnik storitev v nevtralni vlogi tudi, če je treba njegovo dejavnost avtorskopravno šteti za priobčevanje javnosti, ki ga opravlja sam?

4.     Ali je treba člen 14(3) (tudi člena 12(3) in 13(2)) Direktive 2000/31/ES, člen 8(3) Direktive 2001/29/ES3 in člen 11, tretji stavek, Direktive 2004/48/ES razlagati tako, da ima ponudnik gostovanja (posredni ponudnik storitev) v nevtralni vlogi privilegij oprostitve odgovornosti iz člena 14(1) Direktive 2000/31/ES tudi v primeru opustitvenega zahtevka, ki se uveljavlja zoper njega, in ali je zato sodna odredba o opustitvi kršitev, izdana zoper takšnega posrednega ponudnika storitev, dopustna le, kadar dejansko ve za nezakonito dejavnost ali nezakonit podatek, ali pa je takšna sodna odredba o opustitvi kršitev dopustna že, kadar ponudnik gostovanja po konkretnem opominu vsebin, ki naj bi predstavljale kršitev avtorskih pravic, ne izbriše ali onemogoči nemudoma in se v sodnem postopku kršitev potrdi?

____________

1 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 25, str. 399).

2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).

3 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).