Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 1 juli 2019 – Puls 4 TV GmbH & Co. KG mot YouTube LLC och Google Austria GmbH

(Mål C-500/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Motparter: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG1 tolkas så, att ett företag som driver en videoplattform på internet i egenskap av värdtjänstleverantör utövar en aktiv roll som medför att ansvarsbegränsningen inte är tillämplig genom att, utöver att tillhandahålla lagringsutrymme för främmande innehåll, tillhandahålla eller erbjuda användaren följande ytterligare tjänster:

–    Videoförslag efter olika ämnesområden.    

–    Underlätta besökarnas sökning efter titel- eller innehållsuppgifter genom en elektronisk innehållsförteckning, varvid titel- eller innehållsuppgifterna kan fastställas av användaren.

–    Tillhandahålla upplysningar på nätet om hur tjänsten kan användas (”hjälp”).

–    Vid samtycke från användaren sammankoppla de videor som användaren har laddat ned med reklam (dock ingen egen reklam från operatören) efter användarens val av målgrupp?

2.     Är ett rättsläge i en medlemsstat, enligt vilket en värdtjänstleverantör (mellanhand) som utövar en aktiv roll som medhjälpare vid intrång från sina användare endast har en skyldighet att avstå från ett visst handlande under förutsättning att medhjälparen medvetet har främjat användarens intrång, förenlig med artikel 11 första meningen i direktiv 2004/48/EG2 , eller ska denna bestämmelse tolkas så, att medlemsstaterna inte får göra rättighetsinnehavarnas utverkande av förbudsförelägganden mot medhjälpare beroende av huruvida det är frågan om ett medvetet främjande av användarens intrång?

3.     Ska artiklarna 12–14 i direktiv 2000/31/EG om tjänstelevererande mellanhänders ansvar anses innehålla horisontella ansvarsbegränsningar som är tillämpliga på alla mellanhänder som utövar en neutral roll om deras verksamhet i upphovsrättsligt hänseende ska klassificeras som överföring till allmänheten från dem själva?

4.     Ska artikel 14.3 (även artiklarna 12.3 och 13.2) i direktiv 2000/31/EG, artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG3 och artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48/EG tolkas så, att ansvarsbegränsningen enligt artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG är tillämplig på en värdtjänstleverantör (mellanhand) som utövar en neutral roll även om en talan om förbudsföreläggande väcks mot leverantören och en domstol således endast får meddela ett förbudsföreläggande mot en sådan mellanhand om denne faktiskt har kännedom om den olagliga verksamheten eller informationen, eller får en domstol meddela ett sådant förbudsföreläggande redan om värdtjänstleverantören inte utan dröjsmål avlägsnar eller spärrar det innehåll som påstås utgöra ett intrång efter en konkret formell underrättelse och intrånget bekräftas vid domstolsförfarandet?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ("Direktiv om elektronisk handel") (EUT L 178, 2000, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 2001, s. 10).