Language of document :

Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 25 юни 2019 г. — Lexel/Skatteverke

(Дело C-484/19)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta förvaltningsdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Lexel AB

Ответник: Skatteverket

Преюдициален въпрос

Съвместим ли е с член 49 ДФЕС отказът да се признае на шведско дружество правото да приспадне платените лихви на дружество, което е част от същата група от свързани предприятия и е установено в друга държава членка, с мотива че основната причина за възникването на задължението е групата от свързани предприятия да получи съществено данъчно облекчение, каквото не би било налице, ако двете дружества бяха шведски, тъй като биха попаднали в приложното поле на разпоредбите относно вътрешногруповите прехвърляния?

____________