Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 25. júna 2019 – Lexel

(vec C-484/19)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Lexel AB

Žalovaný: Skatteverket

Prejudiciálna otázka

Je zlučiteľné s článkom 49 ZFEÚ odmietnuť švédskej spoločnosti odpočet úrokov zaplatených spoločnosti, ktorá patrí do tej istej skupiny pridružených podnikov a ktorá je rezidentom v inom členskom štáte z dôvodu, že za hlavný dôvod vzniku dlhu sa považuje to, že skupina pridružených podnikov má získať značnú daňovú výhodu, pričom takáto daňová výhoda by neexistovala, ak by obe spoločnosti boli švédske, keďže by sa na obe spoločnosti potom vzťahovali ustanovenia o prevodoch v rámci skupiny?

____________