Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 25.6.2019 – LH v. PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.

(asia C-485/19)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský súd v Prešove

Pääasian asianosaiset

Kantaja: LH

Vastaaja: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.

Ennakkoratkaisukysymykset

A

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa (jäljempänä perusoikeuskirjan 47 artikla) ja kuluttajan implisiittistä oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tulkittava niin, että ne ovat esteenä siviililain (občianský zákonník) 107 §:n 2 momentin säännökselle, joka koskee kuluttajan oikeuden vanhentumista kolmen vuoden objektiivisen vanhentumisajan täytyttyä ja jonka mukaan kuluttajan oikeus vaatia kohtuuttoman sopimusehdon vuoksi suoritettujen maksujen palauttamista vanhenee myös silloin, kun kuluttaja ei itse ole kyennyt arvioimaan sopimusehdon kohtuuttomuutta?

Jos kuluttajan oikeuden vanheneminen kolmen vuoden objektiivisen vanhentumisajan täytyttyä on kuluttajan tietämättömyydestä huolimatta perusoikeuskirjan 47 artiklan ja tehokkuusperiaatteen mukaista, ennakkoratkaisupyynnön esittävä tuomioistuin kysyy asian ratkaisemiseksi, että:

Ovatko perusoikeuskirjan 47 artikla ja tehokkuusperiaate esteenä sellaisen kansallisen oikeuskäytännön soveltamiselle, jossa kuluttajalla on todistustaakka osoittaa tuomioistuimessa luotonantajan puolesta toimivien henkilöiden tietoinen toiminta koskien sitä, että luotonantaja loukkaa kuluttajan oikeuksia, mikä pääasian osalta tarkoittaa tietoisuutta siitä, että olemalla ilmoittamatta todellista vuosikorkoa luotonantaja toimi lainvastaisesti, ja tietoisuutta siitä, että tällaisessa tapauksessa luotto on koroton ja että luotonantaja saa perusteettoman edun hyväksyessään korot?

Jos vastaus kappaleen A II kohdan kysymykseen on kielteinen, keiden luotonantajan puolesta toimivien henkilöiden, kuten yhtiön hallituksen jäsenten, yhtiön osakkaiden ja kaupallisten edustajien, osalta kuluttajan on osoitettava tietoinen toiminta kappaleen A II kohdan kysymyksen mukaisesti?

Jos vastaus kappaleen A II kohdan kysymykseen on kielteinen, mikä tietoisuuden intensiteetti riittää sen päämäärän tavoittamiseen, että luotonantajan voidaan todistaa tahallisesti loukanneen kyseisiä rahoitusmarkkinoiden sääntöjä?

B

Ovatko direktiivien oikeusvaikutukset ja Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskeva oikeuskäytäntö, kuten tuomio Rasmussen (C-441/14, EU:C:2016:278); tuomio Pfeiffer ym. (C-397/01–C-403/01, EU:C:2004:584, 113 ja 114 kohta); tuomio Kücükdeveci (C-555/07, EU:C:2010:21, 48 kohta); tuomio Impact (C-268/06, EU:C:2008:223, 100 kohta); tuomio Dominguez, (C-282/10, 25 ja 27 kohta) ja tuomio Association de médiation sociale (C-176/12, EU:C:2014:2, 38 kohta), esteenä sellaiselle jäsenvaltion oikeuskäytännölle, jonka mukaan kansallinen tuomioistuin päätyi lopputulokseen unionin oikeuden mukaisesta tulkinnasta ilman tulkintamenetelmien käyttöä ja asianmukaisia perusteluja?

Jos tulkintamenetelmien, joita ovat erityisesti teleologinen tulkinta, autenttinen tulkinta, historiallinen tulkinta, systemaattinen tulkinta ja looginen tulkinta (e contrario -menetelmä ja reductio ad absurdum -menetelmä) ja kokonaisuutena käsiteltävän kansallisen säännöstön soveltamisen jälkeen, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/481 (jäljempänä direktiivi) 10 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdassa tarkoitetun päämäärän saavuttamiseksi, tuomioistuin tulee siihen tulokseen, että unionin säännöstön mukainen tulkinta johtaa lainvastaiseen tilaan, onko tällaisessa tapauksessa, verrattuna esimerkiksi syrjintätapauksiin tai työntekijöiden suojelua koskeviin tapauksiin, mahdollista hyväksyä mainitun direktiivin säännösten välitön oikeusvaikutus yrittäjien suojelemiseksi kuluttajien kanssa muodostettavissa luottosuhteissa ja olla soveltamatta unionin säännöstön vastaisia lain säännöksiä?

____________

1 Kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annettu Euroopan parlamentin jha neuvoston direktiivi 2008/48/EY (EUVL 2008, L 133, s. 66).