Language of document :

Appel iværksat den 17. juli 2019 af ABLV Bank AS til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 6. maj 2019 i sag T-281/18, ABLV Bank mod Den Europæiske Centralbank (ECB)

(Sag C-551/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: ABLV Bank AS (ved Rechtsanwälte O.H. Behrends og M. Kirchner)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Centralbank

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Kendelse afsagt af Retten den 6. maj 2019 i sag T-281/18 ophæves.

Det fastslås, at anmodningen om annullation kan antages til realitetsbehandling.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på, at denne påkender annullationssøgsmålet.

ECB tilpligtes at betale appellantens sagsomkostninger og appelomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har fremsat to anbringender til støtte for appellen:

Retten har begået en retlig fejl og har tilsidesat artikel 263 TEUF ved ikke at lægge den afgørelse, som ECB faktisk havde vedtaget, til grund for sin kendelse.

Den appellerede kendelse er baseret på en fejlagtig fortolkning af artikel 18, stk. 1, i forordning nr. 806/2014 1 .

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15.7.2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT 2014, L 225, s. 1).