Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 17. jūlijā ABLV Bank AS iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 6. maija rīkojumu lietā T-281/18 ABLV Bank/Eiropas Centrālā banka (ECB)

(Lieta C-551/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: ABLV Bank AS (pārstāvji: O.H. Behrends, M. Kirchner, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Centrālā banka (ECB)

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2019. gada 6. maija rīkojumu lietā T-281/18;

atzīt prasību par [ECB lēmuma] atcelšanu par pieņemamu;

nodot lietu izskatīšanai Vispārējai tiesai, lai tā lemtu par prasību par [ECB lēmuma] atcelšanu, un

piespriest ECB atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus, tostarp saistībā ar apelācijas tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības atbalstam apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza divus pamatus.

Vispārēja tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un esot pārkāpusi LESD 263. pantu, nebalstot savu rīkojumu uz ECB faktiski pieņemto lēmumu.

Rīkojums, par kura atcelšanu iesniegtā apelācijas sūdzība, esot balstīts uz Vienotā noregulējuma mehānisma regulas (SRMR) 1 18. panta 1. punkta nepareizu interpretāciju.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV 2014, L 225, 1. lpp.).