Language of document :

Recurs introdus la 17 iulie 2019 de ABLV Bank AS împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a opta) din 6 mai 2019 în cauza T-281/18, ABLV Bank/Banca Centrală Europeană (BCE)

(Cauza C-551/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: ABLV Bank AS (reprezentanți: O.H. Behrends, M. Kirchner, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Banca Centrală Europeană (BCE)

Concluziile recurentei

Anularea Ordonanței Tribunalului din 6 mai 2019 în cauza T-281/18;

declararea admisibilității cererii de anulare;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal, pentru ca acesta să se pronunțe asupra cererii de anulare și

obligarea BCE la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă și a cheltuielilor de judecată aferente recursului.

Motivele și principalele argumente

Recurentul invocă două motive în susținerea recursului formulat:

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a încălcat articolul 263 TFUE prin faptul că nu și-a întemeiat ordonanța pe decizia efectiv adoptată de BCE.

Ordonanța care face obiectul recursului se bazează pe o interpretare incorectă a articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul nr. 806/20141 .

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).