Language of document :

Pritožba, ki jo je ABLV Bank AS vložila 17. julija 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 6. maja 2019 v zadevi T-281/18, ABLV Bank/Evropska centralna banka (ECB)

(Zadeva C-551/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: ABLV Bank AS (zastopnika: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Evropska centralna banka (ECB)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlagajo, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča z dne 6. maja 2019 v zadevi T-281/18;

ničnostno tožbo razglasi za dopustno;

zadevo vrne Splošnemu sodišču, da odloči o ničnostni tožbi; in

ECB naloži, naj plača stroške pritožnice in stroške v zvezi s to pritožbo.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

Pritožnica utemeljitev pritožbe navaja dva razloga:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in kršilo člen 263 PDEU, ker svojega sklepa ni oprlo na sklep, ki ga je ECB dejansko sprejela.

Izpodbijani sklep temelji na napačni razlagi člena 18(1) Uredbe o EMR1 .

____________

1 Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL 2014, L 225, str. 1).