Language of document :

Överklagande ingett den 17 juli 2019 av ABLV Bank AS av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 6 maj 2019 i mål T-281/18, ABLV Bank mot Europeiska centralbanken (ECB)

(Mål C-551/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: ABLV Bank AS (ombud: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska centralbanken (ECB)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det beslut som tribunalen meddelade den 6 maj 2019 i mål T-281/18,

slå fast att talan om ogiltigförklaring kan tas upp till sakprövning,

återförvisa målet till tribunalen för att avgöra talan om ogiltigförklaring, och

förplikta ECB att ersätta klagandens rättegångskostnader och kostnaderna för överklagandet.

Grunder och huvudargument

Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat två grunder.

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning och åsidosatte artikel 263 FEUF genom att underlåta att grunda sitt beslut på det beslut som ECB faktiskt hade antagit.

Det överklagade beslutet grundas på en felaktig tolkning av artikel 18.1 i förordning nr 806/20141 .

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 2014, s. 1).