Language of document :

Иск, предявен на 26 юли 2019 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-573/19)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Gattinara, E. Manhaeve)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда да установи, че

поради системното и продължаващо неспазване на годишните пределни стойности на концентрация на NO2

от 2010 г. и без прекъсване в зоните IT0118 (агломерация Торино), IT0306 (агломерация Милано), IT0307 (агломерация Бергамо), IT0308 (агломерация Бреша), IT0309 (зона A – силно урбанизирана долина), IT0906 (агломерация Флоренция), IT0711 (Община Генуа), IT1215 (агломерация Рим),

от 2010 г. до 2012 г. и след това отново от 2014 г., непрекъснато в зоните IT1912 (агломерация Катания) и IT1914 (индустриални зони),

несъобразяване, което продължава и сега, Италианската република не е изпълнила задължението, закрепено в член 13 от приложение XI към Директива 2008/50/ЕО а относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа1 ;

като не е приела считано от 11 юни 2010 г. подходящи мерки за да гарантира спазването на пределните стойности за NO2 в посочените в точка 1 зони, Италианската република системно и продължавано не е изпълнила и задълженията, наложени с член 23, параграф 1 от Директива 2008/50, отделно и във връзка с приложение XV, точка A от тази директива, нарушение, което продължава и сега;

въз основа на това Съдът да осъди Италианската република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С първото основание на иска си Комисията отбелязва, че получените данни за концентрацията на NO2 във въздуха показват наличие на системно и продължавано нарушение на разпоредбата на член 13 във връзка с приложение XI към Директива 2008/50. Според тези две разпоредби, взети заедно, равнището на концентрация на посочените вещества не може да превишава определени годишни пределни стойности на концентрация. В някои зони тези пределни стойности са нарушавани непрекъснато в продължение на повече от десет години.

С второто основание на иска си Комисията посочва че Италианската република не е изпълнила задълженията си по член 23, параграф 1 отделно и във връзка с приложение XV, точка A от Директива 2008/50. Фактически на първо място плановете за качеството на въздуха, приети след превишаването на пределните стойности на концентрация на NO2, не позволяват нито да се спазват тези пределни стойности, нито да се ограничи тяхното превишаване до възможно най-кратък период. На второ място много от тези планове не съдържат изискваната според буква A от приложение XV, към директивата информация, посочването на която е задължително по силата на член 23, параграф 1, трета алинея от тази директива.

____________

1      Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 2008 г. стр. 1).