Language of document :

Žaloba podaná dne 26. července 2019 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-573/19)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara, E. Manhaeve, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr určil, že

1)    Italská republika tím, že soustavně a nepřetržitě nedodržovala a stále nedodržuje roční mezní hodnoty koncentrace NO2

od roku 2010 nepřetržitě v zónách IT0118 (Turínská aglomerace), IT0306 (Milánská aglomerace), IT0307 (Bergamská aglomerace), IT0308 (Brescianská aglomerace), IT0309 (zóna A – nížina s vysokou mírou urbanizace), IT0906 (Florentská aglomerace), IT0711 (obec Janov), IT1215 (Římská aglomerace),

od roku 2010 do roku 2012 a poté znovu od roku 2014 nepřetržitě v zónách IT1912 (Katánská aglomerace) a IT1914 (průmyslové oblasti),

nedodržela povinnost zakotvenou v článku 13 ve spojení s přílohou XI směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu1 ;

2)    Italská republika tím, že od 11. června 2010 nepřijala vhodná opatření k tomu, aby zajistila dodržování mezních hodnot NO2 v zónách uvedených v bodě 1, soustavně a nepřetržitě neplnila a stále neplní ani povinnosti uložené v čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50 ve spojení s přílohou XV bodem A této směrnice;

3)    se v důsledku toho Italské republice ukládá náhrada nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V rámci prvního žalobního důvodu má Komise za to, že obdržené údaje o koncentracích NO2 ve vzduchu prokazují soustavné a nepřetržité porušování článku 13 ve spojení s přílohou XI směrnice 2008/50. Podle těchto ustanovení nemohou koncentrace těchto látek překročit určené roční mezní hodnoty. V některých zónách byly tyto mezní hodnoty nepřetržitě překračovány více než deset let.

V rámci druhého žalobního důvodu se Komise domnívá, že Italská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50 ve spojení s přílohou XV bodem A této směrnice. Zaprvé plány kvality ovzduší přijaté po překročení mezních hodnot koncentrace NO2 totiž neumožňují dodržovat tyto mezní hodnoty ani omezit období překročení tak, aby bylo co možná nejkratší. Zadruhé velká část těchto plánů neobsahuje informace požadované v bodě A přílohy XV směrnice, které musí být podle čl. 23 odst. 1 třetího pododstavce této směrnice povinně uvedeny.

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).