Language of document :

Sag anlagt den 26. juli 2019 – Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-573/19)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara og E. Manhaeve, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgerens påstande

1)    Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13 i direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa 1 , sammenholdt med bilag XI hertil, ved systematisk og vedvarende at overskride de årlige grænseværdier for NO2-koncentrationen

fra og med 2010 og uden afbrydelse i zone IT0118 (byområdet Torino), IT0306 (byområdet Milano), IT0307 (byområdet Bergamo), IT0308 (byområdet Brescia), IT0309 (zone A – slette med en høj grad af urbanisering), IT0906 (byområdet Firenze), IT0711 (Genova kommune), IT1215 (byområdet Rom)

fra og med 2010 og indtil 2012 og dernæst igen fra og med 2014 og uden afbrydelse i zone IT1912 (byområdet Catania) og IT1914 (industriområder)

og ved at fortsætte med disse overskridelser.

2)    Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, i direktiv 2008/50 i sig selv, og sammenholdt med del A i bilag XV hertil, idet den ikke fra og med den 11. juni 2010 har vedtaget egnede foranstaltninger til at sikre overholdelsen af grænseværdierne for NO2 i de i første påstand nævnte zoner.

3)    Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Med sit første anbringende har Kommissionen gjort gældende, at de oplysninger, som den har modtaget vedrørende NO2-koncentrationen i de nævnte områder, viser, at der er sket en systematisk og vedvarende tilsidesættelse af artikel 13 i direktiv 2008/50, sammenholdt med bilag XI hertil. I henhold til disse bestemmelser må koncentrationen af dette stof ikke overskride bestemte årlige grænseværdier. I visse zoner er disse grænser blevet overskredet uafbrudt i mere end 10 år.

Med sit andet anbringende har Kommissionen gjort gældende, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til dette direktivs artikel 23, stk. 1, i sig selv, og sammenholdt med del A i bilag XV hertil. Ifølge de luftkvalitetsplaner, som er blevet vedtaget efter overskridelsen af grænseværdierne for NO2-koncentrationen, er det hverken muligt at nå disse grænseværdier, eller at begrænse overskridelsesperioden, så den er kortest mulig. For det andet mangler mange af disse luftkvalitetsplaner de oplysninger, som kræves i henhold til del A i bilag XV til dette direktiv, og som disse planer skal indeholde i henhold direktivets artikel 23, stk. 1, tredje afsnit.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21.5.2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 2008, L 152, s. 1).