Language of document :

26. juulil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-573/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara, E. Manhaeve)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul tuvastada, et:

1)    kuna Itaalia Vabariik on süstemaatiliselt ja pidevalt ületanud NO2 sisalduse aastast piirmäära

alates 2010. aastast katkematult aladel IT0118 (Torino linnastu), IT0306 (Milano linnastu), IT0307 (Bergamo linnastu), IT0308 (Brescia linnastu), IT0309 (A-ala – kõrge linnastumise määraga tasandik), IT0906 (Firenze linnastu), IT0711 (Genova omavalitsusüksus), IT1215 (Rooma linnastu),

aastatel 2010–2012 ja seejärel uuesti alates 2014. aastast katkematult aladel IT1912 (Catania linnastu) ja IT1914 (tööstuspiirkonnad),

ning see ületamine kestab jätkuvalt, siis on Itaalia Vabariik rikkunud kohustusi, mis on sätestatud direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta1 artiklis 13 koostoimes XI lisaga;

2)    kuna Itaalia Vabariik ei ole alates 11. juunist 2010 võtnud sobivaid meetmeid, et tagada NO2 sisalduse piirmäärade järgimine punktis 1 nimetatud aladel, siis on ta süstemaatiliselt ja pidevalt rikkunud ka kohustusi, mis on kehtestatud direktiivi 2008/50 artikli 23 lõikega 1 eraldi ja koostoimes selle direktiivi XV lisa punktiga A, ning see rikkumine kestab jätkuvalt;

3)    mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi esimeses väites leiab komisjon, et NO2 sisalduse kohta välisõhus saadud andmed näitavad, et esineb direktiivi 2008/50 artikli 13 ja XI lisa sätete süstemaatiline ja pidev rikkumine. Nende sätete koostoimes ei tohi nimetatud aine sisaldus ületada teatavaid aastaseid piirmäärasid. Mõnel alal on neid piirmäärasid rikutud katkematult juba üle kümne aasta.

Hagi teises väites leiab komisjon, et Itaalia Vabariik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50 artikli 23 lõikest 1 eraldi ja koostoimes XV lisa punktiga A. Nimelt esiteks ei võimalda õhukvaliteedi kavad, mis on kehtestatud pärast NO2 sisalduse piirmäärade ületamist, ei piirmäärade saavutamist ega nende ületamise piiramist nii, et see kestaks võimalikult lühikest aega. Teiseks puuduvad paljudes neis kavades andmed, mis on nõutavad direktiivi XV lisa punkti A alusel ja mille esitamine on kohustuslik vastavalt direktiivi artikli 23 lõike 1 kolmandale lõigule.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT 2008, L 152, lk 1).