Language of document :

Kanne 26.7.2019 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(asia C-573/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Gattinara ja E.Manhaeve)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

1)    toteaa, että Italian tasavalta ei ole noudattanut ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetun direktiivin 2008/50/EY1 13 artiklan ja liitteen XI mukaisia velvoitteitaan, koska se on järjestelmällisesti ja jatkuvasti jättänyt noudattamatta typpidioksidipitoisuuden vuosittaisia raja-arvoja

vuodesta 2010 lukien ja keskeytyksettä alueella IT0118 (Torinon taajama), IT0306 (Milanon taajama), IT0307 (Bergamon taajama), IT0308 (Brescian taajama), IT0309 (alue A – tasanko, jolla on korkea kaupungistumisaste), IT0906 (Firenzen taajama), IT0711(Genovan kunta), IT1215 (Rooman taajama),

vuodesta 2010 lukien vuoteen 2012 ja uudelleen vuodesta 2014 lukien keskeytyksettä alueilla IT1912 (Catanian taajama) ja IT1914 (teollisuusalue);

tämä laiminlyönti jatkuu edelleen;

2)    toteaa, että Italian tasavalta on jättänyt järjestelmällisesti ja jatkuvasti noudattamatta myös direktiivin 2008/50 23 artiklan 1 kohdan, luettuna yksinään ja yhdessä kyseisen direktiivin liitteessä XV olevan A jakson kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut 11.6.2010 lukien asianmukaisia toimenpiteitä sen takaamiseksi, että typpidioksidin raja-arvoja noudatetaan edellä 1 kohdassa mainituilla alueilla; tämä laiminlyönti jatkuu edelleen;

3)    velvoittaa tämän vuoksi Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisessä kanneperusteessaan komissio katsoo, että ilman typpidioksidihiukkasten pitoisuuksista saadut tiedot osoittavat, että kyseessä on direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan ja liitteen XI säännösten järjestelmällinen ja jatkuva rikkominen. Näiden säännösten mukaan kyseisen aineen pitoisuuksien taso ei saa ylittää tiettyjä vuosittaisia rajoja. Joillakin alueilla näitä rajoja on rikottu keskeytyksettä yli kymmenen vuotta.

Toisessa kanneperusteessaan komissio katsoo, että Italian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdan, luettuna yksinään ja yhdessä direktiivin liitteessä XV olevan A jakson kanssa, mukaisia velvoitteita. Ensinnäkin ilmanlaatusuunnitelmissa, jotka on laadittu typpidioksidipitoisuuksia koskevien raja-arvojen ylityksen johdosta, ei mahdollisteta näiden raja-arvojen saavuttamista eikä myöskään niiden ylityksen rajoittamista siten, että ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi. Toiseksi monet näistä suunnitelmista eivät sisällä direktiivin liitteessä XV olevassa A jaksossa vaadittuja tietoja, joiden ilmoittaminen on direktiivin 23 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan pakollista.

____________

1 Ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY (EUVL 2008, L 152 s. 1).