Language of document :

2019. július 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-573/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Gattinara, E. Manhaeve meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság állapítsa meg a következőket:

1)    a NO2 koncentráció éves határértékeinek szisztematikus és folyamatos, jelenleg is fennálló túllépése miatt

2010-től folyamatosan az IT0118 (Torino agglomeráció), az IT0306 (Milano agglomeráció), az IT0307 (Bergamo agglomeráció), az IT0308 (Brescia agglomeráció), az IT0309 (A zóna – magas beépítettségű sík terület), az IT0906 (Firenze agglomeráció), az IT0711 (Comune di Genova) és az IT1215 (Róma agglomeráció) zónában,

2010 és 2012 között, majd 2014-től ismét folyamatosan az IT1912 (Catania agglomeráció) és az IT1914 (ipari területek) zónában,

az Olasz Köztársaság nem teljesítette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50/EK irányelv1 13. cikkének és XI. mellékletének együttes rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit;

2)    mivel 2010. június 11-től kezdődően nem fogadta el a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy biztosítani lehessen a NO2 határértékek tiszteletben tartását az 1. pontban megjelölt zónákban, az Olasz Köztársaság szisztematikusan és folyamatosan nem teljesíti a 2008/50 irányelv 23. cikkének (1) bekezdéséből, illetve az e rendelkezésnek az irányelv XV. melléklete A. részének együttes rendelkezéséből eredő kötelezettségeit, amely jogsértés jelenleg is fennáll;

3)    következésképpen az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének első jogalapjában a Bizottság azt állítja, hogy a levegő NO2 koncentrációjáról kapott adatok a 2008/50 irányelv 13. cikke és XI. melléklete együttes rendelkezésének szisztematikus és folyamatos megsértését bizonyítják. Ezen együttes rendelkezés szerint az említett anyagok koncentrációja nem haladhatja meg a meghatározott napi és éves határértékeket. Egyes zónákban az említett határértékeket megszakítás nélkül több mint tíz évig megsértették.

Keresetének második jogalapjában a Bizottság úgy véli, hogy az Olasz Köztársaság nem teljesítette az irányelv 23. cikkének (1) bekezdéséből, illetve e rendelkezésnek a 2008/80 irányelv XV. melléklete A. pontjának együttes rendelkezéséből eredő kötelezettségeit. Elsősorban ugyanis a levegő minőségére vonatkozó, a NO2koncentráció határértékének meghaladását követően elfogadott tervek nem teszik lehetővé sem az említett határértékek betartását, sem ezen értékek meghaladásának a lehető legrövidebb időre történő korlátozását. Másodsorban e tervek közül számos terv nem tartalmazza az e tekintetben az irányelv XV. mellékletének A. pontjában megkövetelt információkat, amelyek feltüntetése kötelező az irányelv 23. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében.

____________

1     A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 152., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 346., 62. o.)