Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 26. jūlijā – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-573/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: G. Gattinara, E. Manhaeve)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasījumi

Prasītāja lūdz Tiesu konstatēt:

1)    sistemātisku un ilgstošu NO2 koncentrācijas gada robežlielumu neievērošanas dēļ

no 2010. gada nepārtraukti zonās IT0118 (Torīno [Torino] aglomerācija), IT0306 (Milānas aglomerācija), IT0307 (Bergamo aglomerācija), IT0308 (Brešas [Brescia] aglomerācija), IT0309 (A zona – līdzenums ar augstu urbanizācijas līmeni), IT0906 (Florences [Firenze] aglomerācija), IT0711 (Dženovas [Genova] pašvaldība), IT1215 (Romas aglomerācija),

no 2010. līdz 2012. gadam un tad atkal no 2014. gada nepārtraukti zonās IT1912 (Katānijas aglomerācija) un IT1914 (rūpniecības rajoni),

pārkāpumu, kas joprojām pastāv, Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumu, kas noteikts Direktīvas 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai kombinētajās 13. panta un XI pielikuma normās 1 ;

2)    nepieņemot no 2010. gada 11. jūnija piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu NO2 robežlielumu 1. punktā norādītajās zonās ievērošanu, Itālijas Republika sistemātiski un ilgstoši nav izpildījusi pienākumus, kuri noteikti Direktīvas 2008/50 23. panta 1. punktā, lasot to atsevišķi un kopsakarā ar šīs direktīvas XV pielikuma A punktu, kas ir pārkāpums, kurš turpinās joprojām; [un]

3)    piespriest Itālijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar savas prasības pirmo pamatu Komisija apgalvo, ka dati, kas iegūti par NO2 koncentrāciju gaisā pierāda sistemātisku un ilgstošu Direktīvas 2008/50 kombinēto 13. panta un XI pielikuma normu, pārkāpumu. Saskaņā ar šīm tiesību normām, lasot tās kopsakarā, šo vielu koncentrācijas līmenis nevar pārsniegt noteiktas gada koncentrācijas robežas. Atsevišķās zonās šīs robežas ir pārkāptas nepārtraukti vairāk kā desmit gadus.

Ar savas prasības otro pamatu Komisija apgalvo, ka Itālijas Republika nav ievērojusi pienākumus, kuri noteikti Direktīvas 2008/50 23. panta 1. punktā, lasot to atsevišķi un kopsakarā ar šīs direktīvas XV pielikuma A punktu. Proti, pirmkārt, plāni attiecībā uz gaisa kvalitāti, kas pieņemti pēc NO2 koncentrācijas robežlielumu pārsniegšanas, neļauj nedz sasniegt minētos robežlielumus, nedz ierobežot to pārsniegšanu visīsākajā iespējamā laikposmā. Otrkārt, daudzi no šiem plāniem neietver Direktīvas 2008/50 XV pielikuma A punktā prasīto informāciju, kuras norādīšana ir obligāta šīs direktīvas 23. panta 1. punktā trešās daļas izpratnē.

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (OV 2008, L 152, 1. lpp.).