Language of document :

Beroep ingesteld op 26 juli 2019 – Europese Commissie/Republiek Italië

(Zaak C-573/19)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Gattinara, E. Manhaeve, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Italië

Conclusies

Verzoekster vraagt het Hof vast te stellen dat de Italiaanse Republiek:

1)    door systematisch en voortdurend de jaarlijkse grenswaarden voor de concentratie NO2 te overschrijden,

vanaf 2010 en zonder onderbreking in de zones IT0118 (agglomeratie Turijn), IT0306 (agglomeratie Milaan), IT0307 (agglomeratie Bergamo), IT0308 (agglomeratie Brescia), IT0309 (zone A – sterk verstedelijkte vlakte), IT0906 (agglomeratie di Firenze), IT0711 (gemeente Genua), IT1215 (agglomeratie Rome),

vanaf 2010 tot 2012 en vervolgens opnieuw vanaf 2014 zonder onderbreking in de zones IT1912 (agglomeratie Catania) en IT1914 (industriegebieden),

waarbij deze overschrijding nog steeds aan de gang is, de verplichting niet is nagekomen die op haar rust krachtens artikel 13, gelezen in samenhang met bijlage XI, van richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa1 ;

2)    door vanaf 11 juni 2010 niet de passende maatregelen te hebben genomen om de naleving te waarborgen van de grenswaarden voor NO2 in de in punt opgesomde zones, systematisch en voortdurend de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 23, lid 1, afzonderlijk of in samenhang gelezen met bijlage XV, punt A, van deze richtlijn, waarbij deze niet-nakoming nog steeds aan de gang is;

3)    dientengevolge de kosten van het onderhavige geding zal dragen.

Middelen en voornaamste argumenten

Met haar eerste middel stelt de Commissie dat uit de gegevens over de concentratie van NO2 in de lucht blijkt dat artikel 13 juncto bijlage XI van richtlijn 2008/50/EG systematisch en voortdurend wordt geschonden. Volgens deze gezamenlijke bepalingen mag het concentratieniveau van de genoemde stof bepaalde jaarlijkse grenswaarden niet overschrijden. In bepaalde zones zijn deze grenswaarden ononderbroken gedurende meer dan tien jaar niet nageleefd.

Met haar tweede middel voert de Commissie aan dat de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 23, lid 1, afzonderlijk gelezen of in samenhang met bijlage XV, punt A, van richtlijn 2008/50/EG. In de eerste plaats maken de luchtkwaliteitsplannen die zijn vastgesteld na de overschrijding van de grenswaarden voor de concentratie van NO2, het immers niet mogelijk om de grenswaarden na te leven en evenmin om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden. In de tweede plaats bevatten veel van die plannen niet de in bijlage XV, punt A, bedoelde informatie, die nochtans verplicht is ingevolge artikel 23, lid 1, derde alinea, van deze richtlijn.

____________

1     Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 maart 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PB 2008, L 152, blz. 1).