Language of document :

Acțiune introdusă la 26 iulie 2019 – Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-573/19)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara, E. Manhaeve, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții să constate că:

1)    din cauza încălcării sistematice și continue a valorilor-limită anuale de NO2

începând cu anul 2010 și fără întrerupere în zonele IT0118 (aglomerarea urbană Torino), IT0306 (aglomerarea urbană Milano), IT0307 (aglomerarea urbană Bergamo), IT0308 (aglomerarea urbană Brescia), IT0309 (zona A – câmpie cu grad ridicat de urbanizare), IT0906 (aglomerarea urbană Firenze), IT0711 (comuna Genova), IT1215 (aglomerarea urbană Roma),

începând cu anul 2010 până în anul 2012, după care din nou începând cu anul 2014 fără întrerupere în zonele IT1912 (aglomerarea urbană Catania) și IT1914 (zone industriale),

încălcare care încă persistă, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 din Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa1 coroborat cu anexa XI la această directivă;

2)    prin faptul că nu a adoptat cu începere de la 11 iunie 2010 măsurile adecvate pentru garantarea respectării valorilor-limită de NO2 în zonele indicate la punctul 1, Republica Italiană nu și-a îndeplinit în mod sistematic și continuu obligațiile care îi revin atât în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Directiva 2008/50, cât și în temeiul acestui articol coroborat cu dispozițiile anexei XV litera A la această directivă, încălcare care încă persistă;

3)    și să oblige, în consecință, Republica Italiană la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea primului motiv, Comisia arată că datele obținute cu privire la concentrația de NO2 în zonele în discuție demonstrează existența unei încălcări sistematice și continue a dispozițiilor articolului 13 din Directiva 2008/50 coroborate cu cele ale anexei XI la aceasta. Potrivit acestor dispoziții, nivelul de concentrație a acestor substanțe nu poate depăși anumite limite anuale determinate. În unele zone, limitele menționate au fost încălcate fără nicio întrerupere de mai mult de 10 ani.

În susținerea celui de al doilea motiv, Comisia consideră că Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin atât în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Directiva 2008/50, cât și în temeiul acestui articol coroborat cu dispozițiile anexei XV litera A la această directivă. Astfel, în primul rând, planurile privind calitatea aerului adoptate ca urmare a depășirii valorilor-limită de concentrație de NO2 nu permit nici să se atingă acele valori-limită, nici să se limiteze depășirea lor în cel mai scurt timp posibil. În al doilea rând, multe dintre aceste planuri nu conțin informațiile impuse la litera A din anexa XV la directiva menționată, informații a căror menționare este obligatorie în temeiul articolului 23 alineatul (1) al treilea paragraf din această directivă.

____________

1     Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO 2008, L 152, p. 1).