Language of document :

Žaloba podaná 26. júla 2019 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-573/19)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara, E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor rozhodol, že:

Talianska republika tým, že sústavne a nepretržite nedodržiavala a stále nedodržuje ročné limitné hodnoty koncentrácie NO2

od roku 2010 nepretržite v zónach IT0118 (Turínska aglomerácia), IT0306 (Milánska aglomerácia), IT0307 (Bergamská aglomerácia), IT0308 (Brescianská aglomerácia), IT0309 (zóna A – nížina s vysokou mierou urbanizácie), IT0906 (Florentská aglomerácia), IT0711 (obec Janov), IT1215 (Rímska aglomerácia),

od roku 2010 do roku 2012 a neskôr opäť od roku 2014 nepretržite v zónach IT1912 (Katalánska aglomerácia) a IT1914 (priemyselné oblasti),

nesplnila povinnosť zakotvenú v článku 13 v spojení s prílohou XI smernice 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe1 ,

Talianska republika tým, že od 11. júna 2010 neprijala vhodné opatrenia na to, aby zabezpečila dodržiavanie limitných hodnôt NO2 v zónach uvedených v bode 1, sústavne a nepretržite nesplnila a stále neplní ani povinnosti uložené v článku 23 ods. 1 smernice 2008/50 v spojení s prílohou XV bodom A tejto smernice;

sa v dôsledku toho Talianskej republike ukladá povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Vo svojom prvom žalobnom dôvode sa Komisia domnieva, že získané údaje o koncentráciách NO2 vo vzduchu preukazujú, sústavné a nepretržité porušovanie článku 13 v spojení s prílohou XI smernice 2008/50. Podľa týchto ustanovení nemôžu koncentrácie týchto látok prekročiť určité ročné limitné hodnoty. V niektorých zónach boli tieto limitné hodnoty nepretržite prekračované viac ako desať rokov.

Vo svojom druhom žalobnom dôvode sa Komisia domnieva, že Talianska republika nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 23 ods. 1 smernice 2008/50 v spojení s prílohou XV bodom A tejto smernice. Po prvé plány kvality ovzdušia prijaté po prekročení limitných hodnôt koncentrácie NO2 totiž neumožňujú dodržiavať tieto limitné hodnoty ani obmedziť obdobia prekročenia tak, aby boli čo najkratšie. Po druhé veľká časť týchto plánov neobsahuje informácie požadované v bode A prílohy XV smernice, ktoré musia byť podľa článku 23 ods. 1 tretieho pododseku tejto smernice povinne uvedené.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 2008, s. 1).