Language of document :

Tožba, vložena 26. julija 2019 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-573/19)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara, E. Manhaeve, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj ugotovi, da

1.    Italijanska republika zaradi sistematičnega in neprekinjenega preseganja letnih mejnih vrednosti koncentracije NO2

od leta 2010 brez prekinitve na območjih IT0118 (aglomeracija mesta Torino), IT0306 (aglomeracija mesta Milano), IT0307 (aglomeracija mesta Bergamo), IT0308 (aglomeracija mesta Brescia), IT0309 (zona A – visoko urbanizirana nižina), IT0906 (aglomeracija mesta Firenze), IT0711 (občina Genova), IT1215 (aglomeracija mesta Rim),

od leta 2010 do leta 2012 in nato ponovno od leta 2014 brez prekinitve na območjih IT1912 (aglomeracija mesta Catania) in IT1914 (industrijska območja),

pri čemer so te vrednosti še vedno presežene, ni izpolnila obveznosti na podlagi člena 13 v povezavi s Prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo1 ;

2.    je Italijanska republika s tem, da po 11. juniju 2010 ni sprejela ustreznih ukrepov za zagotovitev spoštovanja mejnih vrednosti NO2 na območjih, navedenih pod točko 1, sistematično in neprekinjeno kršila tudi obveznosti, ki so ji naložene na podlagi člena 23(1) Direktive 2008/50 kot takega, pa tudi v povezavi s Prilogo XV, točka A, te direktive, pri čemer ta kršitev še vedno traja;

3.    Sodišče naj Italijanski republiki zato naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija v okviru prvega tožbenega razloga navaja, da pridobljeni podatki v zvezi s koncentracijo NO2 v zraku dokazujejo obstoj sistematične in neprekinjene kršitve člena 13 v povezavi s prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES. V skladu s temi povezanimi določbami stopnja koncentracije navedenih snovi ne sme preseči določenih letnih mejnih vrednosti. Na nekaterih območjih so bile navedene mejne vrednosti več kot deset let presežene neprekinjeno.

Komisija v okviru drugega tožbenega razloga meni, da Italijanska republika ni izpolnila obveznosti iz člena 23(1) Direktive kot takega, pa tudi v povezavi s Prilogo XV, točka A, k Direktivi 2008/50/ES. Prvič, načrti za kakovost zraka, sprejeti po preseganju mejnih vrednosti koncentracije NO2, namreč ne omogočajo niti doseganja navedenih mejnih vrednosti niti omejevanja njihovega preseganja na najkrajše možno obdobje. Drugič, mnogi od teh načrtov so brez podatkov, ki se zahtevajo v točki A Priloge XV k Direktivi, pri čemer gre za podatke, katerih navedba je v skladu s členom 23(1), tretji pododstavek, te direktive, obvezna.

____________

1     Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL 2008, L 152, str. 1).