Language of document :

Talan väckt den 26 juli 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-573/19)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara, E. Manhaeve)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13 i direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa1 jämfört med bilaga XI till direktivet genom att systematiskt och kontinuerligt underlåta att iaktta de årliga gränsvärdena för koncentrationen av kvävedioxid

–    från år 2010 och utan avbrott i zonerna IT0118 (stadsområdet Turin), IT0306 (stadsområdet Milano), IT0307 (stadsområdet Bergamo), IT0308 (stadsområdet Brescia), IT0309 (zon A – slätt med hög grad av tätbebyggelse), IT0906 (stadsområdet Florens), IT071 (Genua kommun) och IT1215 (stadsområdet Rom),

–    från år 2010 till år 2012 och återigen från år 2014 utan avbrott i zonerna IT1912 (stadsområdet Catania) och IT1914 (industriella områden),

en överträdelse som fortfarande pågår,

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 i direktiv 2008/50, sedd för sig och jämförd med punkt A i bilaga XV till direktivet, genom att från den 11 juni 2010 inte ha vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att gränsvärdena för kvävedioxid iakttas i de zoner som nämns i punkt 1 ovan, en överträdelse som fortfarande pågår, och

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I den första grunden för talan gör kommissionen gällande att de data som erhållits beträffande kvävedioxidkoncentrationen i luften visar att artikel 13 direktiv 200/50 jämförd med bilaga XI till direktivet har åsidosatts systematiskt och kontinuerligt. Enligt dessa bestämmelser får koncentrationen av det ämnet inte överskrida bestämda årliga gränsvärden. I vissa zoner har de gränsvärdena åsidosatts utan avbrott i mer än tio år.

I den andra grunden för talan anför kommissionen att Republiken Italien har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 23.1 i direktivet, sedd för sig och jämförd med punkt A i bilaga XV till direktivet. För det första räcker de planer för luftkvaliteten som antogs efter det att gränsvärdena för kvävedioxidkoncentrationen överskreds varken för att hålla sig inom dessa gränsvärden eller för att begränsa överskridandet till en så kort tidsperiod som möjligt. För det andra saknar många av dessa planer den information som ska lämnas enligt punkt A i bilaga XV till direktivet, information som enligt artikel 23.1 tredje stycket är obligatorisk att lämna.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 2008, s. 1).