Language of document :

Жалба, подадена на 17 юли 2019 г. от Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 6 май 2019 г. по дело T-283/18, Bernis и др./Европейска централна банка (ЕЦБ)

(Дело C-552/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (представители: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска централна банка (ЕЦБ)

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени определението на Общия съд от 6 май 2019 г. по дело T-283/18,

да приеме жалбата за отмяна за допустима,

да върне делото на Общия съд, за да се произнесе по жалбата за отмяна, и

да осъди ЕЦБ да заплати съдебните разноски на жалбоподателите и разноските в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват две основания:

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото и е нарушил член 263 ДФЕС, като не е основал определението си на действително приетото от ЕЦБ решение.

Обжалваното определение се основава на неправилно тълкуване на член 18, параграф 1 от Регламент № 806/20141 .

____________

1 Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 2014 г., стр. 1).