Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 17. července 2019 Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 6. května 2019 ve věci T-283/18, Bernis a další v. Evropská centrální banka (ECB)

(Věc C-552/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (zástupci: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská centrální banka (ECB)

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 6. května 2019 ve věci T-283/18;

prohlásil, že žaloba na neplatnost je přípustná;

vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o žalobě na neplatnost; a

uložil ECB, aby nahradila náklady řízení vynaložené navrhovatelkou a náklady řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje dva důvody kasačního opravného prostředku vycházející z toho:

že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení a porušil článek 263 SFEU tím, že nezaložil své usnesení na rozhodnutí, které ECB skutečně přijala.

že napadené usnesení je založeno na nesprávném výkladu čl. 18 odst. 1 SRMR1 .

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. 2014, L 225, s. 1).