Language of document :

Ernests Bernise, Oļegs Fiļsi, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA 17. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 6. mai 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-283/18: Bernis jt versus Euroopa Keskpank (EKP)

(kohtuasi C-552/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (esindajad: Rechtsanwalt O.H. Behrends, Rechtsanwalt M. Kirchner)

Teine menetlusosaline: Euroopa Keskpank (EKP)

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 6. mai 2019. aasta määrus kohtuasjas T-283/18;

tunnistada tühistamishagi vastuvõetavaks;

suunata asi tagasi Üldkohtusse, et viimane teeks tema tühistamishagi kohta otsuse, ja

mõista apellantide ja apellatsioonimenetluse kohtukulud välja EKPlt.

Väited ja peamised argumendid

Oma apellatsioonkaebuse toetuseks esitavad apellandid kaks väidet:

Üldkohus rikkus õigusnormi ja ELTL artiklit 263, kui ta ei teinud kohtumäärust otsuse alusel, mille EKP tegelikult vastu võttis.

Vaidlustatud kohtumääruse aluseks on ühtse kriisilahenduskorra määruse1 artikli 18 lõike 1 ebaõige tõlgendamine.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT 2014, L 225, lk 1).