Language of document :

Žalba koju su 17. srpnja 2019. podnijeli Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 6. svibnja 2019. u predmetu T-283/18, Bernis i dr. protiv Europske središnje banke (ESB)

(predmet C-552/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (zastupnici: O.H. Behrends, M. Kirchner, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska središnja banka (ESB)

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine rješenje Općeg suda od 6. svibnja 2019. u predmetu T-283/18;

proglasi zahtjev za poništenje dopuštenim;

vrati predmet Općem sudu na odlučivanje o tužbi za poništenje; i

naloži ESB-u snošenje žaliteljevih troškova i troškova žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe žalitelji ističu dva žalbena razloga:

Da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava i povrijedio članak 263. UFEU-a time što svoje rješenje nije utemeljio na odluci koju je ESB stvarno donio.

Da se pobijano rješenje temelji na pogrešnom tumačenju članka 18. stavka 1. SRMR-a1 .

____________

1 Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL 2014., L 225, str. 1.)