Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 17. jūlijā Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 6. maija rīkojumu lietā T-283/18 Bernis u.c./Eiropas Centrālā banka (ECB)

(Lieta C-552/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (pārstāvji: O.H. Behrends, M. Kirchner, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Centrālā banka (ECB)

Lietas dalībnieču prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2019. gada 6. maija rīkojumu lietā T-283/18;

atzīt prasību par [ECB lēmuma] atcelšanu par pieņemamu;

nodot lietu izskatīšanai Vispārējai tiesai, lai tā lemtu par prasību par [ECB lēmuma] atcelšanu, un

piespriest ECB atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesāšanās izdevumus, tostarp saistībā ar apelācijas tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības atbalstam apelācijas sūdzības iesniedzēji izvirza divus pamatus.

Vispārēja tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un esot pārkāpusi LESD 263. pantu, nebalstot savu rīkojumu uz ECB faktiski pieņemto lēmumu.

Rīkojums, par kura atcelšanu iesniegtā apelācijas sūdzība, esot balstīts uz Vienotā noregulējuma mehānisma regulas (SRMR) 1 18. panta 1. punkta nepareizu interpretāciju.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV 2014, L 225, 1. lpp.).