Language of document :

Odvolanie podané 17. júla 2019: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA proti uzneseniu Všeobecného súdu zo 6. mája 2019 vo veci T-283/18: Bernis a i./Európska centrálna banka (ECB)

(vec C-552/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (v zastúpení: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska centrálna banka (ECB)

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky žiadajú, aby Súdny dvor :

zrušil uznesenie Všeobecného súdu zo 6. mája 2019 vo veci T-283/18,

určil, že žaloba o neplatnosť je prípustná,

vrátil vec späť Všeobecnému súdu na rozhodnutie o žalobe o neplatnosť,

uložil ECB povinnosť nahradiť trovy odvolateliek a trovy odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľky uvádzajú dva odvolacie dôvody:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a porušil článok 263 ZFEÚ, pretože jeho uznesenie sa nezakladá na rozhodnutí, ktoré ECB skutočne prijala.

Napadnuté uznesenie sa zakladá na nesprávnom výklade článku 18 ods. 1 nariadenia č. 806/20141 .

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1)