Language of document :

Överklagande ingett den 17 juli 2019 av Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 6 maj 2019 i mål T-283/18, Bernis m.fl. mot Europeiska centralbanken (ECB)

(Mål C-552/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (ombud: O.H. Behrends och M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska centralbanken (ECB)

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 6 maj 2019 i mål T-283/18,

förklara att talan om ogiltigförkaring kan upptas till sakprövning,

återförvisa målet till tribunalen, så att tribunalen kan ta ställning till talan om ogiltigförklaring, och

förplikta ECB att betala klagandenas kostnader och rättegångskostnaderna i målet om överklagande.

Grunder och huvudargument

Klagandena har anfört följande två grunder till stöd för sitt överklagande:

Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och åsidosatt artikel 263 FEUF genom att inte grunda sitt beslut på det beslut som ECB faktiskt antog.

Det överklagade beslutet grundas på en felaktig tolkning av artikel 18.1 i förordning nr 806/20141 .

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 2014, s. 1).