Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep te Brussel (Belgie) dne 4. července 2019 – Openbaar Ministerie, ZU, ZV v. AZ

(Věc C-510/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van beroep te Brussel

Účastníci původního řízení

Účastníci řízení: Openbaar Ministerie, ZU, ZV

Obžalovaný: AZ

Předběžné otázky

1.    1.     Je pojem „justiční orgán“ ve smyslu čl. 6 odst. 2 rámcového rozhodnutí1 autonomní pojem unijního práva?

2.     Je-li odpověď na otázku v bodě1.1 kladná: Na základě jakých kritérii lze určit, zda je orgán vykonávajícího členského státu takovým justičním orgánem a jím vykonaný evropský zatýkací rozkaz tudíž soudním rozhodnutím?

3.    Je-li odpověď na otázku v bodě1.1 kladná: Spadá nizozemské Openbaar Ministerie (státní zastupitelství, Nizozemsko), konkrétně Officier van Justitie (státní zástupce, Nizozemsko), pod pojem „justiční orgán“ ve smyslu čl. 6 odst. 2 rámcového rozhodnutí, a je tedy evropský zatýkací rozkaz vykonaný tímto orgánem rozhodnutím soudu?

4.    Je-li odpověď na otázku v bodě 1.3 kladná: Je přípustné, aby bylo původní předání přezkoumáno justičním orgánem, konkrétně overleveringskamer te Amsterdam (komora pro výkon předání Amsterdam, Nizozemsko), podle článku 15 rámcového rozhodnutí při zachování kromě jiného práva dotčené osoby být vyslechnuta a na přístup k soudům, zatímco je pro doplňkové předání podle článku 27 rámcového rozhodnutí příslušný jiný orgán, a sice státní zástupce, přičemž není zaručeno právo dotčené osoby být vyslechnuta a na přístup k soudům, takže v rámcovém rozhodnutí vzniká bez náležitého důvodu zjevný nesoulad?

5.    Je-li odpověď na otázky v bodech 1.3. a 1.4. kladná: Musí být články 14, 19 a 27 rámcového rozhodnutí vykládány v tom smyslu, že státní zastupitelství, které vystupuje jako vykonávající justiční orgán, musí zejména respektovat právo dotčené osoby být vyslechnuta a mít přístup k soudům před tím, než může udělit souhlas s trestním stíháním, odsouzením nebo držením osoby ve vazbě s ohledem na výkon trestu odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody za trestný čin, který byl spáchán před jejím předáním na základě evropského zatýkacího rozkazu a na který se žádost o předání se nevztahuje?

2.    Je státní zástupce u Arrondissemensparket Amsterdam (okresní státní zastupitelství v Amsterodamu, Nizozemsko) jednající při výkonu článku 14 nizozemského Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (zákon ze dne 29. dubna 2004, kterým se prování Rámcového rozhodnutí Evropské unie o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy Evropské unie) vykonávajícím justičním orgánem ve smyslu čl. 6 odst. 2 rámcového rozhodnutí, který předal vyžádanou osobu a který může udělit souhlas ve smyslu čl. 27 odst. 3 písm. g) a odst. 4 rámcového rozhodnutí?

____________

1 Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1, Zvl. vyd. 19/06, s. 34 ).