Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van beroep te Brussel (Belgia) 4. juulil 2019 – Openbaar Ministerie, YU, ZV versus AZ

(kohtuasi C-510/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van beroep te Brussel

Põhikohtuasja pooled

Menetlusosalised: Openbaar Ministerie, YU, ZV

Süüdistatav: AZ

Eelotsuse küsimused

1.    1. Kas mõiste „õigusasutus“ raamotsuse1 artikli 6 lõike 2 tähenduses on liidu õiguse autonoomne mõiste?

2. Kui küsimusele 1.1 vastatakse jaatavalt: Milliste kriteeriumide alusel saab tuvastada, kas vahistamismäärust täitva liikmesriigi asutus on selline õigusasutus ja selle asutuse täidetud Euroopa vahistamismäärus on järelikult kohtuotsus?

3. Kui küsimusele 1.1 vastatakse jaatavalt: Kas Madalmaade Openbaar Ministerie (prokuratuur), täpsemalt Officier van Justitie (prokurör) on hõlmatud mõistega „õigusasutus“ raamotsuse artikli 6 lõike 2 tähenduses ja kas selle asutuse täidetud Euroopa vahistamismäärus on järelikult kohtuotsus?

4. Kui küsimusele 1.3 vastatakse jaatavalt: Kas on lubatav, et õigusasutus, täpsemalt Overleveringskamer te Amsterdam (Amsterdami üleandmiskoda, Madalmaad) algset üleandmist kooskõlas raamotsuse artikliga 15 kontrollib, kusjuures säilitatakse asjaomase isiku õigus olla ära kuulatud ja pöörduda kohtute poole, samal ajal kui täiendav üleandmine on vastavalt raamotsuse artiklile 27 teise asutuse, nimelt prokuröri pädevuses, kusjuures asjaomase isiku õigust olla ära kuulatud ja pöörduda kohtute poole ei tagata, mistõttu tekib raamotsuses ilma igasuguse mõjuva põhjuseta ilmselge ebakõla?

5. Kui küsimustele 1.3 ja 1.4 vastatakse jaatavalt: Kas raamotsuse artikleid 14, 19 ja 27 tuleb tõlgendada nii, et prokuratuur, kes tegutseb vahistamismäärust täitva õigusasutusena, peab eelkõige tagama asjaomase isiku õiguse olla ära kuulatud ja pöörduda kohtute poole, enne kui ta saab anda nõusoleku seoses isiku vastutusele võtmise, isikule karistuse määramise või isiku vahistamisega, pidades silmas vabadusekaotuse või muu vabadust piirava julgeolekumeetme määramist süüteo eest, mis on toime pandud enne isiku Euroopa vahistamismääruse alusel üleandmist ja mis on muu süütegu kui see, mille kohta käib üleandmistaotlus?

2.    Kas Arrondissementsparket Amsterdami (Amsterdami ringkonnaprokuratuur) prokurör, kes tegutseb 29. aprilli 2004. aasta seaduse, millega võetakse üle Euroopa Liidu Nõukogu raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie), artikli 14 alusel, on vahistamismäärust täitev õigusasutus raamotsuse artikli 6 lõike 2 tähenduses, kes on tagaotsitava üle andnud ja kes võib raamotsuse artikli 27 lõike 3 punkti g ja lõike 4 tähenduses anda oma nõusoleku?

____________

1     Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (ELT 2002, L 190, lk 1).