Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 4. júla 2019 – Openbaar Ministerie, YU, ZU/AZ

(vec C-510/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Účastníci konania: Openbaar Ministerie, YU, ZU

Obžalovaný: AZ

Prejudiciálne otázky

1    1.    Ide v prípade pojmu „súdny orgán“ v zmysle článku 6 ods. 2 rámcového rozhodnutia1 o autonómny pojem práva Únie?

2.    V prípade kladnej odpovede na otázku pod bodom 1.1: Na základe akých kritérií možno určiť, či orgán vykonávajúceho členského štátu je takýmto súdnym orgánom a ním vydaný európsky zatykač preto predstavuje súdne rozhodnutie?

3.    V prípade kladnej odpovede na otázku pod bodom 1.1: Spadá holandská Openbaar Ministerie (Štátna prokuratúra), presnejšie povedané Officier van Justitie (prokurátor, Holandsko) pod pojem „súdny orgán“ v zmysle článku 6 ods. 2 rámcového rozhodnutia, a považuje sa preto európsky zatykač vykonaný týmto orgánom za súdne rozhodnutie?

4.    V prípade kladnej odpovede na otázku pod bodom 1.3: Je prípustné, aby pôvodné odovzdanie preskúmal súdny orgán, presnejšie povedané Overleveringskamer te Amsterdam (Komora pre výkon odovzdania Amsterdam, Holandsko), podľa článku 15 rámcového rozhodnutia, pričom sa rešpektuje okrem iného právo dotknutej osoby na vypočutie a na prístup k spravodlivosti, zatiaľ čo na subsidiárne odovzdanie podľa článku 27 rámcového rozhodnutia je príslušný iný orgán, a to prokurátor, pričom nie je zabezpečené právo dotknutej osoby na vypočutie a na prístup k spravodlivosti, takže v rámci rámcového rozhodnutia vzniká zjavný nesúlad bez akéhokoľvek pádneho dôvodu?

5.    V prípade kladnej odpovede na otázky pod bodmi 1.3 a 1.4: Majú sa články 14, 19 a 27 rámcového rozhodnutia vykladať v tom zmysle, že prokuratúra, ktorá vystupuje ako vykonávajúci súdny orgán, musí predovšetkým chrániť právo dotknutej osoby na vypočutie a na prístup k spravodlivosti predtým, než môže udeliť súhlas s trestným stíhaním, odsúdením alebo držaním osoby vo väzbe vzhľadom na výkon trestu odňatia slobody alebo opatrenia na pozbavenie slobody vo veci trestného činu, ktorý bol spáchaný pred jej odovzdaním na základe európskeho zatykača a na ktorý sa žiadosť o odovzdanie nevzťahuje?

2.    Považuje sa prokurátor Arrondissementsparket Amsterdam (Okresná prokuratúra Amsterdam, Holandsko), ktorý vykonáva článok 14 holandského Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (zákon z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi Európskej únie, ďalej len „Overleveringswet“), za vykonávajúci súdny orgán v zmysle článku 6 ods. 2 rámcového rozhodnutia, ktorý odovzdal vyžiadanú osobu a ktorý môže udeliť súhlas v zmysle článku 27 ods. 3 písm. g) a ods. 4 rámcového rozhodnutia?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/190/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34)