Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Brussel (Belgija) 4. julija 2019 – Openbaar Ministerie, YU, ZV/AZ

(Zadeva C-510/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Brussel

Stranke v postopku v glavni stvari

Zastopniki obtožbe: Openbaar Ministerie, YU, ZV

Obtoženec: AZ

Vprašanji za predhodno odločanje

1.1.    Ali je izraz „pravosodni organ“ v smislu člena 6(2) Okvirnega sklepa1 samostojen pojem prava Unije?

1.2.    Če je odgovor na vprašanje 1.1. pritrdilen: na podlagi katerih meril je mogoče ugotoviti, ali je organ izvršitvene države članice tak pravosodni organ in ali je zato evropski nalog za prijetje in predajo, ki ga izvrši, taka sodna odločba?

1.3.    Če je odgovor na vprašanje 1.1. pritrdilen: ali spada nizozemsko državno tožilstvo, natančneje državni tožilec, ki zastopa obtožbo pred sodiščem, v pojem „pravosodnega organa“ v smislu člena 6(2) Okvirnega sklepa in ali je evropski nalog za prijetje in predajo, ki ga izvrši ta organ, posledično sodna odločba?

1.4.    Če je odgovor na vprašanje 1.3. pritrdilen: ali je dopustno, da je prvotno predajo presodil pravosodni organ, natančneje Overleveringskamer te Amsterdam (senat, ki odloča o predaji, v Amsterdamu, Nizozemska), v skladu s členom 15 Okvirnega sklepa, pri čemer sta bili med drugim spoštovani pravici posameznika do izjave in do sodnega varstva, medtem ko je za dodatno odobritev predaje v skladu s členom 27 Okvirnega sklepa pristojen drug organ, in sicer državni tožilec, pri čemer posamezniku ni bila zagotovljena pravica do izjave ali pravica do sodnega varstva, tako da je brez kakršne koli razumne obrazložitve prišlo do očitne neskladnosti v okviru Okvirnega sklepa?

1.5    Če se na vprašanji 1.3. in 1.4. odgovori pritrdilno: ali je treba člene 14, 19 in 27 Okvirnega sklepa razlagati tako, da mora državno tožilstvo, ki nastopa kot izvršitveni pravosodni organ, spoštovati predvsem posameznikovo pravico do izjave in pravico do sodnega varstva, preden je mogoče dati soglasje h kazenskemu pregonu, obsodbi ali priporu za izvršitev kazni zapora ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti, zaradi kaznivega dejanja, ki je bilo storjeno pred njegovo predajo na podlagi evropskega naloga za prijetje in ki ni dejanje, zaradi katerega je bila zahtevana predaja osebe?

2.    Ali je državni tožilec pri arrondissementsparket Amsterdam (okrožno državno tožilstvo v Amsterdamu, Nizozemska), ki izvaja člen 14 nizozemskega Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (zakon z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta Evropske unije o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami Evropske unije (zakon o predaji)), izvršitveni pravosodni organ v smislu člena 6(2) Okvirnega sklepa, ki je predal zahtevano osebo in ki lahko poda soglasje v smislu člena 27(3)(g) in (4) Okvirnega sklepa?

____________

1     Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL 2002, L 190, str. 1).